امروز هم روزیست برای آغاز

و فردا شاید حسرتی باشد برای امروز شاید...

تکاپوی بیهوده برای آنچه مقرر گشته

لوح سپید یا پیشنویسی که فقط باید خوانده شود؟

چه روزگاریست... کاش دیروز زاده می شدم یا فردا...

کاش روزگارمان روانتر بود

/ 0 نظر / 7 بازدید